بازدید مدیرعامل محترم گروه بهمن جناب آقای مهندس نخجوانی و هیئت همراه از کارخانه شرکت سیبا موتور | شركت سيباموتور

بازدید مدیرعامل محترم گروه بهمن جناب آقای مهندس نخجوانی و هیئت همراه از کارخانه شرکت سیبا موتور

برگشت به ليست گالری