افتتاحیه نمایندگی سیرجان تیرماه 1393 | شركت سيباموتور