افتتاحیه نمایندگی اصفهان تیرماه1392 | شركت سيباموتور