معرفی مدیران | شركت سيباموتور
معرفی مدیران

معرفی مدیران

مدیر عامل - آقای حسین خضری

مدیر کارخانه - آقای بهزاد حق بر

مدیر مالی - آقای سید علی رضوی

مدیر فروش و بازاریابی - آقای سعید یوسف پور خرمی

مدیر طرح و برنامه - آقای آرمان مهرانی

مدیر منابع انسانی - اقای اصغر یوسف پور

مدیر مهندسی و تضمین کیفیت - آقای ستار خلخالی زاده

مدیر طرح و توسعه -آقای حسین بنای شاهانی

مدیر تولید - آقای حسین امین فرد